เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สาธารณมติ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสาธารณมติและการทำโพล ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต