ผู้สอน
Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

1211 707 Statistical Method and Research Methodology for Information Technology


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10385

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

          แนวคิดของวิธีการทางสถิติชนิดของข้อมูล เทคนิคการสุ่มตัวอย่างสถิติการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบการทดลองสถิติอนุมานการแปลงข้อมูลเครื่องมือทางสถิติการนำเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยวิธีการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยประเภทของการวิจัยเครื่องมือวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์การประเมินผลงานวิจัยการเขียนงานวิจัยการเสนอผลการวิจัยและการฝึกงานข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ