1211 707 Statistical Method and Research Methodology for Information Technology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

          แนวคิดของวิธีการทางสถิติชนิดของข้อมูล เทคนิคการสุ่มตัวอย่างสถิติการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบการทดลองสถิติอนุมานการแปลงข้อมูลเครื่องมือทางสถิติการนำเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยวิธีการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยประเภทของการวิจัยเครื่องมือวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์การประเมินผลงานวิจัยการเขียนงานวิจัยการเสนอผลการวิจัยและการฝึกงานข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ