home1211 707 Statistical Method and Research Methodology for Information Technology
person
1211 707 Statistical Method and Research Methodology for Information Technology

ผู้สอน
Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
1211 707 Statistical Method and Research Methodology for Information Technology

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10385

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

          แนวคิดของวิธีการทางสถิติชนิดของข้อมูล เทคนิคการสุ่มตัวอย่างสถิติการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบการทดลองสถิติอนุมานการแปลงข้อมูลเครื่องมือทางสถิติการนำเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยวิธีการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยประเภทของการวิจัยเครื่องมือวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์การประเมินผลงานวิจัยการเขียนงานวิจัยการเสนอผลการวิจัยและการฝึกงานข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)