home1211 707 Statistical Method and Research Methodology for Information Technology
personperson_add
1211 707 Statistical Method and Research Methodology for Information Technology

ผู้สอน
Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1211 707 Statistical Method and Research Methodology for Information Technology

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10385

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

          แนวคิดของวิธีการทางสถิติชนิดของข้อมูล เทคนิคการสุ่มตัวอย่างสถิติการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบการทดลองสถิติอนุมานการแปลงข้อมูลเครื่องมือทางสถิติการนำเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยวิธีการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยประเภทของการวิจัยเครื่องมือวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์การประเมินผลงานวิจัยการเขียนงานวิจัยการเสนอผลการวิจัยและการฝึกงานข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)