ศ 23102 - ศิลปะ(ดนตรีสากล)

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนระดับชั้น ม.3