เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๕ การสอนภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พระครู พระครูวิมลศิลปกิจ แก้วเปียง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาการฝึกการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗