homeรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๕ การสอนภาษาอังกฤษ
personperson_add
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๕ การสอนภาษาอังกฤษ

ผู้สอน
พระครู พระครูวิมลศิลปกิจ แก้วเปียง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๕ การสอนภาษาอังกฤษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10391

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการฝึกการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)