รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๕ การสอนภาษาอังกฤษ

พระครูวิมลศิลปกิจ แก้วเปียง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการฝึกการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗