วิทย์ฯเพื่อคุณภาพชีวิต จันทร์เช้า

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เวลาเรียนคือวันจันทร์เช้า 09.00-12.00 น.