homeวิทย์ฯเพื่อคุณภาพชีวิต จันทร์บ่าย
person
วิทย์ฯเพื่อคุณภาพชีวิต จันทร์บ่าย

ผู้สอน
ดร. พวงทอง เพชรโทน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทย์ฯเพื่อคุณภาพชีวิต จันทร์บ่าย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10397

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เวลาเรียนคือวันจันทร์บ่าย 13.00-16.00 น.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)