วิทย์ฯเพื่อคุณภาพชีวิต จันทร์บ่าย

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เวลาเรียนคือวันจันทร์บ่าย 13.00-16.00 น.