วิทย์ฯ เพื่อคุณภาพชีวิต อังคารเช้า

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เวลาเรียนคือวันอังคารเช้า 09.00-12.00 น.