วิทย์ฯ เพื่อคุณภาพชีวิต อังคารบ่าย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เวลาเรียนวันอังคารบ่าย 13.00-16.00 น.