วิทย์ฯเพื่อคุณภาพชีวิต พุธเช้า

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เวลาเรียนวันพุธเช้า 09.00-12.00 น.