วิทย์ฯ เพื่อคุณภาพชีวิต พฤหัสเช้า

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เวลาเรียนวันพฤหัสบดีเช้า 09.00-12.00 น.