homeวิทย์ฯ เพื่อคุณภาพชีวิต พฤหัสบ่าย
personperson_add
วิทย์ฯ เพื่อคุณภาพชีวิต พฤหัสบ่าย

ผู้สอน
ดร. พวงทอง เพชรโทน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทย์ฯ เพื่อคุณภาพชีวิต พฤหัสบ่าย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10402

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เวลาเรียนวันพฤหัสบดีบ่าย 13.00-16.00 น.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)