วิทย์ฯเพื่อคุณภาพชีวิต ศุกร์เช้า

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เวลาเรียนวันศุกร์เช้า 09.00-12.00 น.