วิทย์ฯเพื่อคุณภาพชีวิต พุธเย็น

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เวลาเรียนวันพุธเย็น 16.00-19.00 น.