วิทย์ฯ เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษวันเสาร์เช้า

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษเวลาเรียนวันเสาร์ 09.00-12.00 น.