homeวิทย์ฯ เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษวันเสาร์เช้า
personperson_add
วิทย์ฯ เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษวันเสาร์เช้า

ผู้สอน
ดร. พวงทอง เพชรโทน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทย์ฯ เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษวันเสาร์เช้า

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10405

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษเวลาเรียนวันเสาร์ 09.00-12.00 น.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)