ผู้สอน
ดร. พวงทอง เพชรโทน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทย์ฯ เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษวันเสาร์บ่าย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10406

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษเวลาเรียนวันเสาร์ 13.00-16.00 น.