วิทย์ฯ เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษวันเสาร์บ่าย

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษเวลาเรียนวันเสาร์ 13.00-16.00 น.