วิทย์ฯ เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษวันอาทิตย์บ่าย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษเวลาเรียนวันอาทิตย์ 13.00-16.00 น.