มัธยมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียน ม.2/1 และ ม.2/2 ที่เรียนรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ ว 2020