วท661304 ระบบชาญฉลาด เทอม 3 ปีการศึกษา2556

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของปัญญาประดิษฐ์พื้นฐานและรากฐานทางด้านคณิตศาสตร์รวมถึงองค์ความรู้ที่จะนำไปสร้างเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นตอนวิธีในการค้นหาคำตอบการใช้แบบจำลองในการแทนที่สถานะการแสดงองค์ความรู้และการอนุมานความรู้การประยุกต์ใช้เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน