homeคณิตศาสตร์ ครูปริมประภา
personperson_add
คณิตศาสตร์ ครูปริมประภา

ผู้สอน
นางสาว ปริมประภา นาสมชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ครูปริมประภา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10416

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่อง การประยุกต์ 1 จำนวนและตัวเลข การประยุกต์จำนวนเต็มและเลขยกกำลัง การสร้าง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผล

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ

เพื่อให้การทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ

มีความเชื่อมั่นในตนเองมองเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้พัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพ

ผลการเรียนรู้

1.ใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต จำนวนนับ ร้อยละในชีวิตประจำวัน ปัญหาชวนคิด

และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

2.อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้

3.บอกค่าของเลขโดดตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่กำหนดให้ได้

4.เขียนตัวเลขที่กำหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ให้ได้

5.ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาได้

6.ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้นได้

7.ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)