สาวิตรี วิชาเคมี

สาวิตรี โพธิ์แข็ง

โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

เคมี

เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์