นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.5/1 , ม.5/4 , ม.5/5 และ ม.5/6 ที่เรียนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ว 3210