คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ป.6

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ืขั้นพื้นฐาน