เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มนัสชนก บุตรสีโคตร

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น

พืชดอก คือพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอก ซึ่งดอกมีส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญของดอก ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ดอกที่มีส่วนประกอบครบทุกส่วนในดอกเดียวกัน เรียกว่า ดอกสมบูรณ์ หรือดอกครบส่วน ส่วนดอกที่มีส่วนประกอบไม่ครบทุกส่วนในดอกเดียวกัน เรียกว่า ดอกไม่สมบูรณ์ หรือดอกไม่ครบส่วน ดอกที่มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกัน เรียกว่า ดอกสมบูรณ์เพศ ส่วนดอกที่มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่คนละดอก เรียกว่า ดอกไม่สมบูรณ์เพศ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการถ่ายเรณูของพืช ได้แก่ แมลง ลม ฝน และมนุษย์ เมื่อเกิดการถ่ายเรณูแล้ว เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้จะเข้าผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เรียกว่า การปฏิสนธิ พืชที่มีการสืบพันธุ์โดยการปฏิสนธิ ต้องมีการผสมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย จัดเป็น

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ