home56-3 ​4903401 สารสนเทศด้านสุขภาพ (ภาคปกติ)
person
56-3 ​4903401 สารสนเทศด้านสุขภาพ (ภาคปกติ)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
56-3 ​4903401 สารสนเทศด้านสุขภาพ (ภาคปกติ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10431

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

4903401 สารสนเทศด้านสุขภาพ (Information in Health)

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยกิต3(2-3-6)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)