เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

56-3 ​4903401 สารสนเทศด้านสุขภาพ (ภาคปกติ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

4903401 สารสนเทศด้านสุขภาพ (Information in Health)

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยกิต3(2-3-6)