56-3 ​4903401 สารสนเทศด้านสุขภาพ (ภาคปกติ)

คำอธิบายชั้นเรียน

4903401 สารสนเทศด้านสุขภาพ (Information in Health)

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยกิต3(2-3-6)