ม.1/1

นิกร มาระมิ่ง

โรงเรียนบ้านนาสีนวล

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ