การอ่านสะกดคำ ครูลัดดา

คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่านสะกดคำ   เป็นการอ่านโดยนำพยัญชนะต้น  สระ   วรรณยุกต์และตัวสะกดมาประสมเป็นคำอ่าน
ถือเป็นเครื่องมือการอ่านคำใหม่  ซึ่งต้องให้นักเรียนสังเกตรูปคำพร้อมกับการอ่าน
การเขียน เมื่อสะกดคำจนจำคำอ่านได้แล้ว ต่อไปก็ไม่ต้องใช้วิธีการสะกดคำนั้น
ให้อ่านเป็นคำได้เลย จะทำให้นักเรียนอ่านจับใจความได้และอ่านได้เร็ว