PHYSICS M.4

อิทธิชัย อุปริวงศ์

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557