นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน