นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน