นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน