นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน อ.เมือง เอกธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่นที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน อ.เมือง