การวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

 การวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา