homeรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557
personperson_add
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557

ผู้สอน
person
นางสาว ปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10460

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการทำโครงงาน การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างชิ้นงานที่เหมาะสม โดยอธิบายกระบวนการทำโครงงาน หลักการเขียนโปรแกรม และเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงานมานำเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงานกระบวนการทำงานกลุ่มและกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)