คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

ทศพร ศรีพระยา

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์