ชีววิทยา ม.6

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา สำรวจข้อมูล ทำการทดลอง วิเคราะห์ อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับการเรียนการสอนชีววิทยา ม.6 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก