ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดชั้นเรียนตลอดปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้