ห้องเรียนสุขศึกษา ชั้น ม.1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1