ง 32101 วิชาคอมพิวเตอร์ 1 ระดับ ม.4

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ไมโครซอฟต์เวิร์ด

วัตถุประสงค์