ง 32101 วิชาคอมพิวเตอร์ 1 ระดับ ม.4

สมนึก แสงอรุณ

โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ไมโครซอฟต์เวิร์ด

วัตถุประสงค์