สร้างสรรค์ผลงานด้วยมือเรา ม.1

รีบีฮัน เจะอารง

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางตาหยาด

คำอธิบายชั้นเรียน

อุปกรณ์สำหรับทำชิ้นงาน