0203 ปวส.2/7

มณฑารพ ลิ่มวชิรโชติ

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา เกณฑ์การให้คะแนน