การวางแผน ปวส.2 บัญชี

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเพณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบประมาณสำหรับธุรกิจบริการ

ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาถึงการนำงบประ มาณไปใช้ในการควบคุม

และวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ โดยใช้เทคนิคทางการเงินการวิเคราะห์งบการเงิน และวิธีอื่น ๆ