ผู้สอน
นาง มินา บุญณโร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การวางแผน ปวส.2 บัญชี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10479

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเพณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบประมาณสำหรับธุรกิจบริการ

ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาถึงการนำงบประ มาณไปใช้ในการควบคุม

และวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ โดยใช้เทคนิคทางการเงินการวิเคราะห์งบการเงิน และวิธีอื่น ๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.