วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาปัญหาพิเศษในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม