วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

อรุณวรรณ กลั่นกลึง

โรงเรียนท้ายหาด

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาปัญหาพิเศษในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม