ง30304 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำเสนอได้เป็นอย่างดี