homeง 14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
person
ง 14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

ผู้สอน
ศุภมาศ คงคาช่วย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง 14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10484

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโพหวาย

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

        การทำงานต้องให้เป็นระบบและถูกขั้นตอนตามวิธีการทำงาน รู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)