เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศุภมาศ คงคาช่วย

โรงเรียนบ้านโพหวาย

คำอธิบายรายวิชา

        การทำงานต้องให้เป็นระบบและถูกขั้นตอนตามวิธีการทำงาน รู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้