homeง 14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
personperson_add
ง 14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

ผู้สอน
person
ศุภมาศ คงคาช่วย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง 14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10484

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโพหวาย

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

        การทำงานต้องให้เป็นระบบและถูกขั้นตอนตามวิธีการทำงาน รู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)