ง 14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

ศุภมาศ คงคาช่วย

โรงเรียนบ้านโพหวาย

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

        การทำงานต้องให้เป็นระบบและถูกขั้นตอนตามวิธีการทำงาน รู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้