แนะแนว ม.๑

นายเจม เม่นวังแดง

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

คำอธิบายชั้นเรียน

การรู้จักตนเอง อาชีพที่ชอบ