ศ23101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

วิพัตรา เทียนวรรณ

โรงเรียนชำนิพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

การจัดการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล