เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศ23101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิพัตรา เทียนวรรณ

โรงเรียนชำนิพิทยาคม

คำอธิบายรายวิชา

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

การจัดการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล