มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔

สมเกียรติ คำแหง

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ เรียนวิชาภาษาไทย ๑ ท ๓๑๑๐๑