อ.16101 ภาษาอังกฤษ ป.6

อภิชาติ บัวทอง

โรงเรียนบ้านขอนหาด

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์รายวิชา

นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ได้