เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อ.16101 ภาษาอังกฤษ ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อภิชาติ บัวทอง

โรงเรียนบ้านขอนหาด

วัตถุประสงค์รายวิชา

นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ได้