homeว31101 ม.1 หอ้ง 1
person
ว31101 ม.1 หอ้ง 1

ผู้สอน
จิราภรณ์ สุดสายเนตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว31101 ม.1 หอ้ง 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10508

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองศรีเทพ

คำอธิบายวิชา

วิทยาศาสตร์พื้นฐานว31101

คำอธิบายรายวิชา

ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)