homeว31101 ม.1 หอ้ง 1
personperson_add
ว31101 ม.1 หอ้ง 1

ผู้สอน
person
จิราภรณ์ สุดสายเนตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ว31101 ม.1 หอ้ง 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10508

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองศรีเทพ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์พื้นฐานว31101

คำอธิบายรายวิชา

ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)