ม.6/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว พรทิพา พานิชาชีวะกุล

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

มาตรฐานการเรียนรู้